PROGRAM REDUCERE CANTITATI DESEURI

PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂTILOR DE DEȘEURI GENERATE DIN ACTIVITATE

SC TIDA – RO SRL

Sat Caldararu, Comuna Cernica, Strada Prelungirea Garii Catelu nr. 18, Tarlaua 1, Parcela 18, Lot 1/2/1, Judetul Ilfov

CUI: 13846150

 1. Cadru general

Primul obiectiv în domeniul gestionării deşeurilor îl constituie reducerea la minimum a efectelor negative ale deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului înconjurător. Prevenirea și reducerea consumului de resurse, aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor, clasifică diferitele opţiuni de gestionare a deşeurilor, de la cea mai bună, la cea mai puţin bună pentru mediu, astfel: prevenirea, reutilizarea, reciclarea, recuperarea de energie şi eliminarea prin incinerare sau depozitare. Conform acestei ierarhii se dă prioritate prevenirii generării deşeurilor, urmată de minimizarea cantităţii de deşeuri, reutilizarea deşeurilor, reciclarea, recuperarea de energie şi, în ultimul rând, eliminare prin incinerare sau depozitare. Cu toate că ierarhia deşeurilor nu trebuie privită ca o regulă rigidă, scopul deplasării spre o societate a reciclării şi recuperării înseamnă că reutilizarea şi reciclarea materialelor ar trebui să fie preferată valorificării.

Principalul obiectiv al Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, este prevenirea generării deşeurilor şi reducerea impactului asociat al acestora asupra mediului, dar şi reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterii eficienţei folosirii acestora.

OUG 92/2021 prevede: Art. 44 (1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;

Art. 44 (3) Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării;

 1. Masuri generale de prevenirea si reducerea generarii deseurilor la sursa
  1. Prevenirea si reducerea generarii deseurilor la sursa

SC TIDA – RO SRL desfasoara urmatoarele activitati de productie:

Cod CAEN Rev.2 Denumire activitate CAEN Rev. 2
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.

Departamentul de aprovizionare are permanent în vedere achizitionarea de materii prime minim ambalate, dar care să respecte calitatea și întegritatea produselor.

  1. Colectare selectiva

Colectarea selectivă se realizeză pentru toate categoriile de deșeuri, în recipienți adecvați, înscripționați cu codurile fiecărei categorii de deșeu. Recipienți sunt amplasați în spații special amenajate.

  1. Incurajarea reutilizarii, reciclarii si recuperarii

– pregătirea pentru reutilizare: include operaţiuni de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, pentru o parte din ambalaje care pot fi reutilizate fără nici altă operațiune de pre-tratare.

– reciclarea: include orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-si îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere.

– alte operaţiuni de valorificare: de exemplu valorificarea energetică în instalaţii cu randament energetic ridicat în cazul în care valorificarea materială nu este fezabilă din punct de vedere tehnico-economic, beneficiul energetic rezultat în urma incinerării este pozitiv şi există posibilitatea utilizării eficiente a energiei rezultate.

 1. Tipuri de deseuri generate de SC TIDA – RO SRL
Cod Deseu Denumire Deseu Cantitate lunara

kg

Stocare
20 03 01 Deseuri municipale amestecate 350 Recipienti de plastic
20 01 01 Deseu de hartie – carton 100 Recipienti de plastic
20 01 39 Deseuri din materiale plastice 60 Recipienti de plastic
15 01 01 Ambalaje din hartie carton 200 Recipienti de plastic
15 01 02 Ambalaje din plastic 100 Recipienti de plastic
08 03 13 Deseuri din cerneluri, altele 200 Recipienti de plastic
 1. Managementul deseurilor

Managementul deşeurilor este o modalitate de control intern, în procesul de optimizare a fluxului de materii prime şi materiale. Managementul adecvat al deşeurilor rezultate din activitatea societății este realizat prin:

 • depozitarea temporară a deşeurilor în mod controlat şi selectiv pe platforme betonate în containere sau în saci;
 • achiziţionarea/închirierea de containere pentru colectarea, depozitarea şi transportul
 • deşeurilor menajere;
 • realizarea, pe bază de contracte cu societăți autorizate, a colectării, depozitării, transportului, eliminării sau valorificării deşeurilor generate;
 • definirea, clasificarea şi inventarierea deşeurilor, evidenţa gestiunii deşeurilor;
 • determinarea conformării cu legislaţia in vigoare;
 • prevenirea generării deşeurilor prin utilizarea optimă a produselor;
 • reciclarea şi reutilizarea deşeurilor: optimizarea sistemului de colectare şi sortare,reducerea costurilor reciclării şi utilizării;
 • optimizarea colectării şi depozitării provizorii a deşeurilor.
 1. Masuri pentru reducerea cantității de deșeuri la SC TIDA – RO SRL

5.1 Reducerea la sursa

– Abordarea problematicii deșeurilor din faza de proiectare;

– Aplicarea unor restricții la achiziția mărfurilor;

– Asistență specializată acordată clentilor pentru evitarea degradării produselor;

5.2 Colectarea selectiva a deșeurilor

– Colectarea și păstrarea în vederea depozitarii finale și/sau eliminării astfel:

– Deșeuri reciclabile separat de cele nereciclabile;

– Fiecare deșeu va fi colectat în recipienți separat, etichetați corect cu codul deșeului depozitat.

5.3 Reutilizarea și reciclarea deșeurilor

– Reutilizarea deșeurilor nepericuloase în cadrul societății – hârtie, carton, plastic, lemn, metale;

– Achiziția de mărfuri a căror ambalaje pot fi reutilizate, valorificate, deșeurile generate fiind în cantități reduse;

5.4 Utilizarea unor practici generale

– Practicile generale sunt procedurile și politicile societății care au ca efect reducerea cantității de deșeuri.

– Îmbunătățirea managementului, identificarea deșeurilor și controlul inventarului acestora pot duce la reducerea efectivă a generării deșeurilor:

– Monitorizarea achizițiilor generatoare de deșeuri;

– Instruirea angajaților în managementul deșeurilor, reguli și măsuri de protecție a mediului, de sănătate și securitate în muncă;

– Realizarea unui audit intern de mediu privind minimizarea cantității de deșeuri generată;

– Auditul pentru implementarea planului de reducere a deșeurilor la nivelul amplasamentului;

– Stabilirea unui program intern de reutilizare a deșeurilor;

– Evaluarea pericolelor și riscurilor ce pot fi generate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor;

– Evaluarea operatorilor economici autorizați în transportul, eliminarea și reciclarea deșeurilor.

În sensul celor prezentate, s-au emis obiectivele, acțiunile și țintele pentru prevenirea generării deșeurilor și reducerea cantităților de deșeuri generate la nivel de amplasament prin Programul pentru gestionarea deșeurilor prezentat mai jos.

Domenii Obiective Actiuni Termen
Responsabilizare personal Constientizarea

Personalului asupra

Necesitatii unui sistem

corect de management;

Constiturea echipei de audit si de implementarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate, Instruirea si formarea profesionala a personalului RD 31.12.2022
Productie, furnizare servicii Stabilire mijloace si mecanisme/ procese de generare subproduse, ce incurajeaza diminuarea cantitatilor de deseuri Utilizarea produselor secundare ale proceselor de productie

Stabilirea metodelor de incetare a statutului de deseu

Reciclarea si reutilizarea materialelor/ ambalajelor nepericuloase

RD 31.12.2023
Colectarea si separarea pe categorii a deseurilor Asigurarea minimizarii cantitatilor de deseuri Colectarea in ambalaje corespunzatoare, la locul de producere prin separarea corecta a deseurilor pe categorii: deseuri asimilabile cu cele menajere, deseuri periculoase RD PERMANENT
Depozitarea temporara Limitarea accesului

Persoanelor neautorizate

– Amenajarea corespunzatoare a spatiilor de depozitare temporara;

– Depozitarea temporara in functie de cantitatea de deseuri colectata;

– Respectarea conditiilor de depozitare temporara a deseurilor;

-Stabilirea timpului de pastrare a stocurilor de deseuri

– Respectarea timpului de depozitare a deseurilor.

RD,

Admin

PERMANENT
Necesarul de materiale Realizarea unui

management corect si

eficient

– Elaborarea de chestionare si distribuire a lor pe sectii pentru aflarea necesarului de materiale;

– Achizitionarea materialelor necesare in cantitati care sa nu permita expirarea

– Achizitie produse in ambalaje mari sau usoare, eventual vrac

-Achizitie de materii prime din surse regenerabile

RD

RA

31.12.2022
Informatii financiare Evaluarea costurilor interne referitoae la

Managementul deseurilor

Identificarea cheltuielilor de tratare deseuri

Optimizare costuri

RD 31.12.2022
Evidenta deseurilor Cunoasterea cantitatii de

Deseuri produsa

-Completarea anexelor din HG 856/2002 si urmarirea stocurilor pentru valorificarea/ eliminarea eficienta a deseurilor

-Urmarirea in timp a evolutiei cantitatilor de deseuri

RD PERMANENT
Analiza de Management Imbunatatirea continua a tehnicilor de management al deseurilor – Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor

– Analiza datelor referitoare la intrarile – iesirile de produse

-Analiza costurilor cu eliminarea /valorificare

-Program de investitii tehnologii generatoare minime de deseuri

– Colaborarea cu institutii / autoritati pentru cresterea eficientei valorificarii/ eliminarii deseurilor

RD 31.12.2022

Responsabil de Mediu,

Sebe Nicoleta